X Certamen Terra i Cultura
Premi MIQUEL MARTÍ I POL 2017

Celler Vall Llach convoca el X Certamen Terra i Cultura, Premi Miquel Martí i Pol, que s’atorgarà a la millor cançó amb música original basada en un poema en llengua catalana.

La present convocatòria es regularà per les bases següents:

Primera
Podran concórrer al certamen tots els compositors que ho desitgin, sense cap mena de limitació. Es remarca l’esperit del Certamen en el sentit que es vol premiar la millor composició musical que doni vida a un poema en llengua catalana.

Segona
Les composicions hauran de ser originals i inèdites. Rebran la consideració d’obra nova, aquelles que els seus autors hagin publicat entre l’11 de setembre de 2016 i l’11 de setembre de 2017.

Tercera
Els poemes, de qualsevol poetessa o poeta clàssic o contemporani, han d’haver estat escrits en llengua catalana i estar ja editats en el moment de la publicació d’aquestes bases. També s’acceptaran poemes traduïts al català d’una altra llengua sempre que els seus traductors hagin publicat anteriorment obra poètica pròpia.

Quarta
Qualsevol composició o poema que no reuneixi les condicions dels apartats anteriors podran ser exclosos del Certamen.

Cinquena
S’estableix un premi únic de 5.000 euros per al guanyador del Certamen.

Sisena
Els canals de participació seran els següents:
 a. Obra discogràfica publicada
 b. Obra publicada a un portal d’Internet
En aquests supòsits es justificarà la data de la seva publicació i el mitjà utilitzat.
 c. Obra enviada al Certamen a través d’una maqueta,
dirigida a:
     Celler Vall Llach
     X Certamen Terra i Cultura
     Premi Miquel Martí i Pol
     c/ Pont, 9
     43739 Porrera (Tarragona)

Les composicions s’acompanyaran d’un plica tancada, a l’exterior de la qual únicament hi constarà el títol de l’obra. A l’interior hi figurarà el nom, cognoms, adreça, telèfon, e-mail, i una fotocòpia del document d’identitat de l’autor.
Els patrocinadors del Certamen tindran autonomia per cercar la possible cançó guanyadora entre les obres publicades, editades o presentades en qualsevol format, més enllà de les obres rebudes a la seu del Certamen.

Setena
El termini inajornable de recepció d’obres finalitzarà el dia 11 de setembre de 2017.

Vuitena
Un jurat anomenat per Celler Vall Llach, integrat per personalitats rellevants del món musical i poètic, i encapçalat pel seu President, atorgarà el premi establert a la base cinquena del Certamen. Si a consideració del jurat no s’assolís la qualitat musical i global desitjada, el premi podria declarar-se desert.
Els components d’aquest jurat es donaran a conèixer en el moment de fer-se públic el seu veredicte. La seva decisió serà inapel•lable i estarà facultat per resoldre qualsevol problema d’interpretació de les bases o no previst en aquestes.

Novena
El Jurat es reunirà el 11 i 12 de novembre en el poble de Porrera per a decidir el guanyador de l' edició. L'anunci del veredicte del Premi es farà en un acte públic que se celebrarà a Barcelona el 16 de novembre de 2016.

Desena
El fet de participar en el Certamen implica el coneixement i l’acceptació de les bases.